OázisComputer.hu
Címünk 1067 Budapest, Csengery u 84. Telefon +36 30 522 4 522 / +36 1 7700 447

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: „GDPR”) foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében az OÁZIS COMPUTER Kft. megalkotja az általa üzemeltetett https://oaziscomputer.hu címen található Webáruház szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót az alábbiak szerint:

Preambulum

Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy „mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát.” Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet. Az érintettek, azaz jelen esetben a Webáruházban vásárlók csak a Szolgáltató megfelelő tájékoztatásán keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató arra hivatott, hogy az OÁZIS COMPUTER Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-865741, székhelye: 1067 Budapest, Csengery u. 86. fsz. 1/B., adószáma: 13641085-2-42.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által a https://oaziscomputer.hu internetes oldalon megtalálható Webáruházba látogatók számára bemutassa (i) az oldal használatával, a megrendelések leadásával, illetőleg a Webáruházba történő regisztrálással kapcsolatban felmerülő adatkezelési tevékenységek célját, menetét, körét, a fenti cél elérése végett, valamint arra, hogy (i) az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtásakor a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával jár el, továbbá (iii) kiemelkedő célkitűzésként kezeli a vásárlók személyiségi jogainak tiszteletben tartását.

 

1. Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: OÁZIS COMPUTER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő rövidített megnevezése: OÁZIS COMPUTER Kft.
Adatkezelő székhelye: 1067 Budapest, Csengery u. 86. fsz. 1/B.
Adatkezelő ügyfélszolgálata: 1067 Budapest, Csengery utca 84.

Adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@oaziscomputer.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-865741
Adószáma: 13641085-2-42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36 30 522 4 522; +36 1 7700 447
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

 • hétfő-péntek 10:00 - 18:00
 • szombat: ZÁRVA
 • vasárnap: ZÁRVA

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126614/2017.

A tárhely-szolgáltató adatai (adatok fizikai fellelhetősége):
Cégnév: VSHosting s.r.o.
Székhely: 102 00 Prága 15, Sodomkova 1579/5
Adószám: CZ61505455
Cégjegyzékszám: 61505455
Telefon: +36 80 206 005
A kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: podpora@vshosting.cz

 

2. Az adatkezelés jogalapja és céljai

Az Adatkezelő a https://oaziscomputer.hu címen található Webáruházában online értékesítési tevékenységével kapcsolatban a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a Vevők jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában meghatározott személyes adatait. A Vevő a megrendeléskor megadott adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását, azoknak az Adatkezelő részére történő elektronikus úton való elküldésével adja meg.

2.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelési célok között szerepel:
(i) Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása; ezen belül
- az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF, lásd: https://oaziscomputer.hu/letoltes/oazis_aszf.pdf) körülírt megrendelések felvétele, teljesítése;
- a Vevő által megkötött szerződés tartalmának meghatározása, feldolgozása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
- a megrendelés során létrejött szerződésből származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése;
- a megrendelések szerinti termékek kiszállítása, átadás-átvétele;
(ii) online regisztráció;
(iii) a hírlevélre feliratkozó Vevők esetében a hírlevél küldése közvetlen üzletszerzési, piackutatási és reklámozási célzattal;
(iv) süti (cookie) technológia alkalmazása a https://oaziscomputer.hu internetes oldal látogatottsági és webanalitikai adatainak független mérése és auditálása céljából, illetőleg statisztika érdekében, valamint a

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelyhez az érintett Vevő önként előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adta, továbbá amely az adatkezelés fenti céljainak megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, valamint a cél elérésére alkalmas.


2.2. Az adatkezelés jogalapja

A fentieknek megfelelően az adatkezelés jogalapja

 • az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett, így a Vevő önkéntes hozzájárulása,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §-a
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendelését követően kiállított számlán szereplő természetes személyazonosító adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének b) pontja, illetve az Ektv, 13/A. § (2) bekezdése, azaz a kötelező adatkezelés köre, mivel az Adatkezelőnek a megrendelések teljesítésekor számla-kiállítási és ezen időponttól számított 8 éves megőrzési kötelezettsége áll fenn.

2.3. Fogalom-meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  

3. A kezelt személyes adatok köre és ideje

3.1. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre aszerint változik egy adott Vevő esetében, hogy az adott megrendelést az oldalon történő regisztráció nélkül adja le, avagy regisztrál. A regisztráció nélküli Vevők esetében az Adatkezelő az alábbi természetes személyazonosító adatokat kezeli:

 • számlázási név (vezetéknév, utónév)
 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • amennyiben a Vevő jogi személy, úgy adószám
 • telefonszám
 • e-mail cím

Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a megrendeléseit a Webáruházban történő (online) regisztrációt követően kívánja lebonyolítani, úgy az Adatkezelő az alábbi természetes személyazonosító adatokat kezeli:

 • számlázási név (vezetéknév, utónév)
 • számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • amennyiben a Vevő jogi személy, úgy adószám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jelszó

A https://oaziscomputer.hu internetes oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A feliratkozás, azaz a Vevő hozzájárulásának a megadása a vásárlás, illetve megrendelés véglegesítésekor, vagy az online regisztráció létrehozásakor a megfelelő üres rubrika (úgynevezett „checkbox”) bejelölésével történik. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Vevő önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Adatkezelő részére:

 • név (vezetéknév, utónév)
 • személyes e-mail cím
 • telefonszám
 • kézbesítési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
 • weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • vásárlási szokások

A https://oaziscomputer.hu internetes oldalon a Vevő megrendelése leadásakor a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásakor elfogadja, hogy részt vesz az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,cégjegyzékszám: 01-09-186759, adószám: 24868291-2-42) által az ún. Megbízható Bolt Program keretében lebonyolított vásárlói elégedettség-felmérésben. A programhoz történő csatlakozás során az Adatkezelő a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Árukereső részére:

 • e-mail cím

A https://oaziscomputer.hu internetes oldalon sütit (úgynevezett „cookie”-t) használunk. A süti olyan karaktersorozatot tartalmazó szövegfájl, amely lehetővé teszi a Vevő számítógépén használt böngésző egyedi azonosítását, valamint az Adatkezelő részére a látogatottsági és webanalitikai adatok független mérését és auditálását statisztikai célzattal, amikor a Vevő meglátogatja a https://oaziscomputer.hu internetes oldalt.

A Webáruház a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics olyan „cookie-kat” használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Adatkezelő által üzemeltetett és a Vevő által látogatott Webáruház használatának elemzését.
A Vevő által használt Webáruházzal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli (Amerikai Egyesült Államok) szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Vevő IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Webáruház üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Vevő a honlapot, továbbá, hogy a Webáruház üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Vevő böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A cookie-k elfogadása, illetve engedélyezése a https://oaziscomputer.hu internetes oldal betöltésekor megjelenő „Megértettem” tartalmú rubrika (úgynevezett „checkbox”) megnyomásával történik.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Ezen követelménynek való megfelelés nemcsak az Adatkezelőnek, hanem magának a Vevőnek is érdeke, ezért a Webáruház felhívja vásárlói figyelmét arra, hogy bármely megadott személyes adat változását haladéktalanul jelezze az Adatkezelő felé, ennek hiányában az Adatkezelő nem vonható felelősségre az esetleges téves megrendelés, szállítás, illetve számlázás miatt bekövetkezett kárért.

3.2. Az adatkezelés időtartama és megszűnésének esetei

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelést minden esetben kizárólag a szükséges mértékben és ideig végezheti. Ezen szükséges idő mértéke azonban különböző a regisztrációval és regisztráció nélküli vásárlók esetében, ugyanis azon Vevők esetében, akik regisztráltak a Webáruházban, egyúttal hozzájárulásukat is adták ahhoz, hogy az Adatkezelő az általuk kitöltött és a 3.1. pontban megjelölt személyes adatokat a regisztráció kezdetétől annak törléséig kezelje. A Vevőnek így ennek értelmében lehetősége van a Webáruház felületén történő bejelentkezés után saját regisztrációját módosítani, illetve kérheti a regisztráció módosítását vagy törlését az info@oaziscomputer.hu ügyfélszolgálati email címen is.

Azon Vevők esetében, akik vásárlásaikat regisztráció nélkül bonyolítják, az Adatkezelő folyamatosan biztosítja a lehetőséget, hogy a kötelező adatkezelés alá eső személyes adatok kivételével az érintettek bármikor megtiltsák az Adatkezelő számára az adatkezelést, illetve azt az adatkezelés céljának megvalósulását követően haladéktalanul törlik.

Azokban az esetekben, amikor a Vevő vásárlási szándékának a kinyilvánítását követően mégsem jön létre a szerződés, vagy az megszűnik – annak okától függetlenül – úgy az Adatkezelő a tudomására jutott és kezelt adatokat a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint – vevői elállás esetén – számlázást követően haladéktalanul törli.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, az alábbiakban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.
Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a Vevő hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Vevő a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vevőt. A Vevő bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A cookie-k tárolását a Vevő a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Vevő weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok (név/cégnév, cím, adószám) törlésére a fentiek nem vonatkoznak, ugyanis ezek törlésére, jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, 8 évig nincs lehetőség.

 

4. Az adatkezelés elveinek megvalósulása

1. Az adatok feldolgozása jogszerűen és tisztességesen kerül végrehajtásra.

2. Az adatok gyűjtése, valamint további feldolgozása minden esetben célhoz kötött. Az Adatkezelő kerüli a túlzott mértékű adatgyűjtést.

3. A gyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történik és az adatkezelő további feldolgozást nem végez e célokkal összeférhetetlen módon.

4. Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok pontosságáról és időszerűségéről. Az érintett számára folyamatosan biztosított, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

5. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Vevők Webáruházban kezelt személyes adatait.

6. Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

7. Az Adatkezelő az érintett számára az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit biztosítja, amelyről bővebben jelen Adatkezelési Tájékoztató 14. pontjában tájékozódhat.

 

5. Az adatfeldolgozás jogszerűsége:

A személyes adatok csak abban az esetben kerülnek feldolgozásra, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta (pl. regisztráció), vagy az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. megrendelés).

 

6. Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az érintettek köre: a Webáruházban megrendelést leadó, illetve regisztráló felhasználók, azaz Vevők.

 

7. Az adatfeldolgozás rendszere:

A Webáruház üzemeltetője a szolgáltatás megfelelő szintű nyújtása érdekében az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt.


7.1. Cégnév: VSHosting s.r.o.
Székhely: 102 00 Prága 15, Sodomkova 1579/5
Adószám: CZ61505455
Cégjegyzékszám: 61505455
Telefon: +36 80 206 005
A kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: podpora@vshosting.cz

A VSHosting s.r.o. a Webáruház technikai hátterét biztosítja, fizikailag itt történik az adatok tárolása.

7.2. Cégnév: Online Comparison Shopping Kft.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Adószám:24868291-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-186759
A kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@arukereso.hu

Az Online Comparison Shopping Kft. a vásárlók e-mail címének kezelésére és tárolása a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából kerül sor.

 

8. Adattovábbítás:

8.1 Csomagküldés

A kiszállítást kérő Vevők megrendeléseinek teljesítése érdekében az Adatkezelő – amennyiben a Webáruházban a megrendelés leadásánál a Vevők ezt az opciót választják – a GLS Futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, továbbiakban: „GLS”) részére továbbítja az alábbi adatokat:

 • név
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • email cím

A GLS-nek megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a csomagszolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát. A GLS minden munkatársa írásban elkötelezte magát az adatok titkosságának megőrzésére.
A technikai és biztonsági intézkedések keretében a GLS minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megvédje a személyes adatokat a visszaélésektől és adatvesztésektől. Az adatokat egy biztonságos szerveren tárolja, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. A GLS csak az ügyfelek által hozzáférhetővé tett adatokat (címzett adatok) használja, hogy végrehajtsa a megrendelt szolgáltatásokat. A GLS a részére a fentiek szerint továbbított adatokért felelősséget vállal, a szervereken tárolt adatokat nem adja ki jogosulatlanul harmadik félnek vagy személynek, illetve a jelen 8.1. pontban meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel azokat. A GLS a Vevő adatait csak erre irányuló jogos megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek, illetve a hatóságok,bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8.2 Hírlevél küldés

Amennyiben a Vevő a 3.1. pontban foglaltak szerint https://oaziscomputer.hu oldalon, vásárlása során, illetve online regisztrációját követően kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Adatkezelő részére hírlevelet küldjön, úgy ezen szolgáltatás teljesítéséhez az Adatkezelő a Neosoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1., cégjegyzékszám: 07-09-010206 adószám: 13235109-2-07, a továbbiakban: NeoSoft) részére továbbítja az alábbi adatokat:

 • e-mail cím

A NeoSoft a részére a fentiek szerint továbbított adatokért felelősséget vállal, a szervereken tárolt adatokat nem adja ki jogosulatlanul harmadik félnek vagy személynek, illetve a jelen 8.2. pontban meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel azokat. A NeoSofta Vevő adatait csak erre irányuló jogos megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek, illetve a hatóságok,bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
A NeoSoft az adatok védelme érdekében megfelelő szervezési és műszaki intézkedéseket vezetett be, amellyel védi az adatok titkosságát, integritását és külső, más célból történő felhasználását. A NeoSoft folyamatosan fejleszti szervereinek védelmét a külső illetéktelen behatásokkal szemben. Az Adatkezelő feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a NeoSoft részére csak olyan e-mail címeket továbbít hírlevél küldés céljából, amelyek érintettjei feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adták e-mail címük ilyen módon történő kezeléséhez a fenti 3.1. pontban foglaltaknak megfelelően.

 8.3 Vásárlói elégedettség-felmérés

Amennyiben a Vevő a 3.1. pontban foglaltak szerint https://oaziscomputer.hu oldalon vásárol és vásárlása során elfogadja jelen Adatkezelési Tájékoztatót, úgy az alábbi személyes adata továbbításra kerül az Árukereső üzemeltetését végző Online Comparison Shopping Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759) részére az ún. Megbízható Bolt Program keretében lebonyolított vásárlói elégedettség-felmérés lebonyolításához:

 • e-mail cím

A Vevő fenti adatait az Árukereső üzemeltetését végző Online Comparison Shopping Kft., mint önálló adatkezelő az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján a Vevő által a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően jogosult kérdőíves felmérés céljából kezelni. Az Árukereső az Adatkezelő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint használja fel a saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint (https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html). Az Árukereső által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Árukereső kötelezettséget vállal arra, hogy azokat nem adja ki jogosulatlanul harmadik félnek vagy személynek, illetve a jelen 8.3. pontban meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel azokat. Az Árukereső a Vevő adatait csak erre irányuló jogos megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek, illetve a hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

9. Adatkezelésért (belső adatvédelmi) felelős személy:

 

10. Egyéb fontos tudnivalók:

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatokat rendeli a rendszer. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

11. Jogorvoslat, törlési vagy módosítási kérelem:

1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3. Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre már kért tájékoztatást.

6. Az Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8. Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

12. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

13. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

14. Amennyiben a felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható fordulhat).

15. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

OÁZIS COMPUTER Kft.

Budapest, 2023. június 1.